Iliopsoas
Iliopsoas

36" x 24"

Oil, soft pastel & charcoal on Mylar

Available

Iliopsoas, detail
Iliopsoas, detail

36" x 24"

Oil, soft pastel & charcoal on Mylar

Available

Tibia
Tibia

36" x 24"

Oil, soft pastel & charcoal on Mylar

Available

Sartorius
Sartorius

36" x 24"

Oil, soft pastels & charcoal on Mylar

Available

Sartorius, detail
Sartorius, detail

36" x 24"

Oil, soft pastels & charcoal on Mylar

Available

Muscular Secrets
Muscular Secrets

36" x 24"

Oil, soft pastels, Sharpie & charcoal on Mylar

Available

Muscular secrets, detail
Muscular secrets, detail

40" x 41"

Oil, soft pastels, Sharpie & charcoal on Mylar

Available

Evolving Spaces
Evolving Spaces

40" x 90"

Oil & charcoal on Mylar

Available

Disquiet II
Disquiet II

40" x 41"

Oil, soft pastel & charcoal on Mylar

Available

Trepidation II
Trepidation II

40" x 41"

Oil, soft pastels & charcoal on Mylar

Available

Permeate II
Permeate II

40" x 41"

Oil & charcoal on Mylar

Available

Fermenting
Fermenting

40" x 71"

Oil, soft pastels & charcoal on Mylar

Available

Traction
Traction

40" x 71"

Oil, soft pastels & charcoal on Mylar

Available

Traction, detail
Traction, detail

40" x 71"

Oil, soft pastels & charcoal on Mylar

Available

 

Exhalation
Exhalation

40" x 63"

Oil & charcoal on Mylar

Available

Inhalation
Inhalation

40" x 71"

Oil & charcoal on Mylar

Available

Distention
Distention

39" x 66"

Oil & charcoal on Mylar

Available

Transfusion
Transfusion

38" x 38" 

Oil & charcoal on Mylar

Available

Disquiet
Disquiet

40" x 41"

Oil on Mylar

Available

Trepiditon
Trepiditon

40" x 41"

Oil on Mylar

Available

Permeate
Permeate

39" x 39"

Oil on Mylar

Available

Ferment
Ferment

36" x 54" 

Acrylic, charcoal, & soft pastel on canvas

Available

Affliction
Affliction

36" x 60"

Acrylic, charcoal, & soft pastel on canvas

Available

Iliopsoas
Iliopsoas, detail
Tibia
Sartorius
Sartorius, detail
Muscular Secrets
Muscular secrets, detail
Evolving Spaces
Disquiet II
Trepidation II
Permeate II
Fermenting
Traction
Traction, detail
Exhalation
Inhalation
Distention
Transfusion
Disquiet
Trepiditon
Permeate
Ferment
Affliction
Iliopsoas

36" x 24"

Oil, soft pastel & charcoal on Mylar

Available

Iliopsoas, detail

36" x 24"

Oil, soft pastel & charcoal on Mylar

Available

Tibia

36" x 24"

Oil, soft pastel & charcoal on Mylar

Available

Sartorius

36" x 24"

Oil, soft pastels & charcoal on Mylar

Available

Sartorius, detail

36" x 24"

Oil, soft pastels & charcoal on Mylar

Available

Muscular Secrets

36" x 24"

Oil, soft pastels, Sharpie & charcoal on Mylar

Available

Muscular secrets, detail

40" x 41"

Oil, soft pastels, Sharpie & charcoal on Mylar

Available

Evolving Spaces

40" x 90"

Oil & charcoal on Mylar

Available

Disquiet II

40" x 41"

Oil, soft pastel & charcoal on Mylar

Available

Trepidation II

40" x 41"

Oil, soft pastels & charcoal on Mylar

Available

Permeate II

40" x 41"

Oil & charcoal on Mylar

Available

Fermenting

40" x 71"

Oil, soft pastels & charcoal on Mylar

Available

Traction

40" x 71"

Oil, soft pastels & charcoal on Mylar

Available

Traction, detail

40" x 71"

Oil, soft pastels & charcoal on Mylar

Available

 

Exhalation

40" x 63"

Oil & charcoal on Mylar

Available

Inhalation

40" x 71"

Oil & charcoal on Mylar

Available

Distention

39" x 66"

Oil & charcoal on Mylar

Available

Transfusion

38" x 38" 

Oil & charcoal on Mylar

Available

Disquiet

40" x 41"

Oil on Mylar

Available

Trepiditon

40" x 41"

Oil on Mylar

Available

Permeate

39" x 39"

Oil on Mylar

Available

Ferment

36" x 54" 

Acrylic, charcoal, & soft pastel on canvas

Available

Affliction

36" x 60"

Acrylic, charcoal, & soft pastel on canvas

Available

show thumbnails